Hlavná stránka / Evidencia kolektívov a jednotlivcov / Žiadosť o zápis do zoznamu jednotlivcov

Žiadosť o zápis do zoznamu jednotlivcov

Údaje o záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej tvorbe jednotlivca

Kontaktné údaje
Vyplnením on-line formulára súhlasím s registráciou žiadosti pre účely zápisu do zoznamu jednotlivcov a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.
Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov informujeme, že osobné údaje fyzických osôb budú spracúvané príslušným prevádzkovateľom na základe zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. za účelom ich zverejnenia v „Zozname kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej činnosti“ na webovom sídle príslušného prevádzkovateľa.

  1. Uvádza sa obec, v ktorej jednotlivec pôsobí.
  2. Špecifikácia oblasti tradičnej ľudovej kultúry, v ktorej jednotlivec vykonáva svoju činnosť – napr. ľudové rozprávačstvo, tradičné remeslo a pod.)
  3. Ide o oblasť zahŕňajúcu umelecký prednes poézie a prózy, prednes monológu, spievanú poéziu, moderovanie a konferovanie, slam poetry, stan dup, storytelling rozprávanie príbehov, autorský prednes, recitačná kolektívna tvorba, divadlo poézie