TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

MISIA 2013 - Výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi (863 – 2013)