TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Evidencia kolektívov a jednotlivcov

Evidencia kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na území Trenčianskeho samosprávneho kraja:

Z dôvodu nadobudnutia platnosti zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej TSK) dňa 23. 11. 2015 dodatok k zriaďovacej listine Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne (ďalej TNOS).

TNOS bude v súlade s platným zákonom vykonávať odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území TSK a má povinnosť viesť evidenciu kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území TSK.

TNOS na základe poverenia TSK vedie evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja zápisom do krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zo zoznamu. Údaje zo zoznamu poskytne Národnému osvetovému centru, ktoré je poverené vedením centrálneho zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby obsahuje:

  • názov kolektívu alebo meno a priezvisko jednotlivca,
  • sídlo alebo miesto pôsobnosti kolektívu alebo jednotlivca,
  • údaj o právnej subjektivite, ak ide o kolektív,
  • dátum začiatku a dátum ukončenia záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorby,
  • údaje o záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorbe kolektívu alebo jednotlivca,
  • telefónne číslo, e-mailovú adresu a adresu webového sídla, ak je vytvorené.

Vzhľadom na uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 189/2015 Z. z. si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie online e-formulára alebo tlačiva žiadosti, ktoré nájdete v prílohe, prípadne jeho postúpenie na vyplnenie kolektívom alebo jednotlivcom, ktorí pôsobia vo Vašej obci.

Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov,  v znení neskorších predpisov informujeme, že osobné údaje fyzických osôb  budú spracúvané príslušným prevádzkovateľom na základe zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. za účelom vedenia evidencie kolektívov a jednotlivcov z oblasti  záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a ich  zverejnenia v "Zozname kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby" na webovom sídle príslušného prevádzkovateľa v rozsahu osobných údajov a za podmienok definovaných zákonom č. 189/2015 Z. z.. Zároveň Vás poučujeme o Vašich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. a možnosti uplatniť si ich u prevádzkovateľa.

      

e-formuláre:

    e-Formulár jednotlivec

    e-Formulár kolektív