TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Smernicu č. 5/2019 Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Táto smernica upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, ich prijímania, preverovania a evidencie, upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (ďalej len „OvZP TSK“) ako aj zamestnávateľa TSK a OvZP TSK v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti vyplývajúce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

Zodpovedná osoba:

V TSK a v OvZP TSK plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu oznámení a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.

      

Oznámenie je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu TSK, hlavný kontrolór, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.