TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Tradícia stavania mája

Tradícia stavania mája, čo je vlastne malý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový má korene v dávnej minulosti, stredoveku - v antike. Mala symbolický význam obnovujúcej sa prírody na jar a na Slovensku patrila do kruhu obyčajov v mesiacoch máj - júl, keď bola zeleň hlavným obradovým a magickým prostriedkom. Staroveké národy dávali stromčeky pred 1. májom na hospodárske budovy, domy ako ochranu pred chorobami a zlými duchmi.  V Stredovekej Európe sa máje stavali ako prejav úcty a žičlivosti na významných, verejných miestach a od 15. storočia aj pred domy dievčat. Aj táto tradícia prešla mnohými obmenami.

Tradícia stavania májov (30. apríl) je súčasťou ľudových zvykov. V obciach pri Trenčíne sa zvykli stavať máje večer pred 1. májom, v inom čase len ojedinele (Kubra). Podľa miestnej tradície mládenci stavali ručne dvojaké máje. Vysoké máje postavili v strede dediny, pred kostolom, richtárovým domom, prípadne aj pred krčmou. Mali olúpanú kôru a vrcholec bol smrečok, alebo jedlička, ktorý pripevnili drôtom ku kmeňu, vyzdobili stužkami, kožmanickými ručníkmi aj plnou fľaškou pálenky. Menšie máje stavali mládenci pred domami všetkým dievkam v dedine avšak niekedy sa stalo, že dievka, ktorá nebola obľúbená, nemala postavený máj. Tí zaľúbení zas máje stavali svojim frajerkám, v predzáhradkách domov, čím vlastne upozorňovali, že dievka má vážnu známosť a už vtedy sa predháňali, koho máj bude krajší a najvyšší. Bola to spoločenská udalosť spojená so spevom, tancom, zvykla trvať dva dni a účastná bola celá dedina.

    

Veľmi zaujímavá je informácia o stavaní májov v Kubrej (časť Trenčína) okolo prvej svetovej vojny, ktorú opísal E. Bagin v publikácii Rok v Kubrianskych zvykoch (1993).

Máje sa v Kubrej na rozdiel od iných miest a dedín nestavali večer pred 1. májom. Stavali ich na „jarné salátové hody“ zo soboty na nedeľu po 7. máji - po Stanislavovi. Samotný akt stavania májov bol záležitosťou všetkých mládencov. Tých najšikovnejším poslal mládenecký richtár v sobotu popoludní do lesa „do Jeliny“, aby si obzreli a označili 3-5 pekných, urastených stromov a vrátili sa späť podvečer do dediny. Keď nastala tma, v neskorých večerných hodinách sa mládenci pobrali späť do lesa po vyznačené stromy, kde len kmene hneď ošúpali a okolo polnoci ich priviezli na vozoch, bez konského záprahu do dediny. Vršiaky, ktoré neskôr ozdobovali dievky farebnými stuhami a na spodnú časť priväzovali „kožmanické ručníky“ utínali samostatne v Hájiku nad cintorínom a tie potom priväzovali na kmeň pomocou „štreku“ (úzky pruh tenkého plechu). Všetko robili ručne. Máje sa stavali do vopred vykopaných jám na hornom konci „v Kúte“ pred mlynom pre horniacke dievky, pred krčmou pre dolniacke dievky a pred kostolom. „Bórové“ máje vysoké 4-5 m sa stavali aj pred sochou Panny Márie a tiež pred sochou Jána Nepomuckého. Každej dievke postavili do záhradky „brezové“ 4-5 m máje. Zavčasu ráno okolo 4. hodiny boli už máje postavené. Stavalo sa v úplnej tichosti. Rozprával, respektíve pokyny dával len mládenecký richtár. Stavalo sa pomocou „žrdí“ a jedného rebríka. Zakrátko, pri vysokej disciplíne boli máje postavené, mládenci sa mohli nachvíľu medzi sebou porozprávať a do pekného májového rána sa niesla pieseň mládencov: „Tichá noc, jasná noc, krásna je, srdienko nedá mi pokoje, mesiaček ten celú noc nejde spať, ten môže o láske povedať. Láska sa v polnoci premení, sláviček v hájičku šveholí, nechoď ty moja milá skoro spať, prídem ťa z večera milovať.“

Kubra, časť Trenčína si podnes uchováva zvyk ručného stavania mája pred kostolom, kde si pri ozdobovaní vršiaka zaspievajú deti z DFS Kubranček ale aj ženy, dievky z FSk Kubra a hlavným veliteľom pri stavaní mája je skúsený muž, mládenec...

    

Pranostiky napr.:Ak na prvého mája večer prší , bude celý rok pekne.“ / „Studený máj v stodole raj.“

     

Video ukážka z ručného stavania mája rok 2019 na Myjave a Turej Lúke:

https://www.youtube.com/watch?v=Vamtwa04BVc

  

Video ukážka z ručného stavania mája rok 2018 v obci Omšenie:

https://www.youtube.com/watch?v=R4mXcvd-Wos

  

Video ukážka z ručného stavania mája rok 2011 v obci Mníchova Lehota:

https://www.youtube.com/watch?v=9Ag9R8ycLa8