TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Celoslovenská výtvarná súťaž Vesmír očami detí 2023

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE
V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,
CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU
A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI
Vyhlasujú
XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
VESMÍR OČAMI DETÍ

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlasuje výtvarnú súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ 2023 pre deti a žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. Uzávierka súťaže je 31. marca 2023. Na výkresy nalepte štítky s vyplnenými údajmi (viď. prílohy na stiahnutie). Práce bez požadovaných údajov nebudú do súťaže zaradené.
Všetky informácie o podmienkach súťaže nájdete v PROPOZÍCIÁCH:


Súťaž prebehne v dvoch etapách:
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo


Podmienky súťaže:
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ, 1.- 4. ročník osemročného gymnázia
4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ


Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2.
Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu sa nachádza: https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/ Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa znehodnocujú.
V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.
Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.


Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného
kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2023 do Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici
mája 2023.


Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.
Zoznam organizátorov okresných kôl súťaže: http://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmirocami-
deti/organizatori-okresnych-kol-vod
Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na
Slovensku. Virtuálna výstava víťazných prác bude zverejnená na stránke www.suh.sk.


Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresných kôl do 31. marca 2023
na adresu:
Mgr. Kristína Jurzová
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín