TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

DEŇ TANCA 2024 – propozície

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2024 určenú pre všetky vekové kategórie.

Podujatie má za cieľ zdokumentovať, evidovať a zvyšovať kvalitatívne aj kvantitatívne úroveň amatérskeho tanečného žánru na Slovensku. Cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu činnosti výlučne neregistrovaným, neprofesionálnym tanečníkom, ktorí nie sú evidovaní v tanečných organizáciách, motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako prostriedok voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Podujatie umožňuje konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov.
Prehliadka je jedinou postupovou súťažou na Slovensku, ktorá umožňuje neregistrovaným, amatérskym tanečným kolektívom účasť v súťaži, a tým ich vedie k stabilnejšej a kvalitnejšej práci. Má tri kolá – stupne. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo, odkiaľ víťazi postupujú do krajského kola a následne do celoslovenského kola, ktoré je najvyšším stupňom súťaže. Organizátormi a vyhlasovateľmi regionálnych a krajských kôl súťaže sú prislúchajúce osvetové strediská. Propozície nižších kôl vychádzajú z propozícií celoslovenskej súťaže Deň tanca.

PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?
Pre všetky kluby, skupiny, súbory, krúžky a jednotlivcov, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií, ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS, a ktoré majú pôsobnosť na Slovensku.

Prihlášky do krajského kola súťaže môžete posielať do 31.3.2024 (po tomto termíne prihlášky už nebudú akceptované).