TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Príroda, životné prostredie a deti - 35. ročník výtvarnej súťaže

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlasuje 35. ročník regionálnej výtvarnej súťaže PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI. Súťaž je určená pre materské, základné, špeciálne a základné umelecké školy z okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Propozície s podmienkami súťaže ako aj vzorové štítky nájdete v prílohách na stiahnutie. 

Poslanie súťaže:
Poslaním regionálnej výtvarnej súťaže je podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby
Súťažné kategórie:
1. kategória * materské školy
2. kategória * 1. – 4. ročník základných škôl
3. kategória * 5. – 9. ročník základných škôl
4. kategória * ZUŠ – prípravné štúdium a 1. – 4. ročník ZŠ
5. kategória * ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ
6. kategória * špeciálne školy
Podmienky súťaže:
• Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.
• Škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie – odporúčame realizovať predvýber prác pedagógmi.
• V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov – jeden autor môže zaslať maximálne jednu prácu.
• V súťaži nebudú hodnotené priestorové práce z dôvodu obmedzených možností pri ich vystavovaní.
• Súťažné práce je potrebné označiť nasledovnými údajmi: názov práce, meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, názov školy, meno pedagóga.
Hodnotenie a ocenenie prác:
• Vyhlasovateľ súťaže vymenuje trojčlennú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej súťažnej kategórii 5 cien.
• Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé výtvarné práce bez nároku autora na honorár.
• Výstava ocenených a vybraných prác bude inštalovaná v priestoroch ZUŠ K. Pádivého Trenčín.
• Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne (www.tnos.sk).
PRÁCE DORUČTE NAJNESKÔR DO 3. NOVEMBRA 2023 NA ADRESU:
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Mgr. Kristína Jurzová
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Kontakt a bližšie informácie:
Mgr. Kristína Jurzová, kristina.jurzova@tnos.sk, 032/6555 325