TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Súťaž pre žiakov: Vytvorte LOGO vedomostnej súťaže „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasujú výtvarnú súťaž LOGO vedomostnej súťaže „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?“.
Podmienky súťaže:
• Súťaž je určená pre žiakov Základných umeleckých škôl bez obmedzenia veku.
• Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A3.
• Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne napísať meno autora, jeho vek, meno vyučujúceho a adresu školy. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy. Každá škola môže zaslať maximálne 5 súťažných prác. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.
• Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa ktorý si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia použiť súťažné výkresy na nekomerčné účely bez ďalšieho súhlasu autora.
• Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaže: LOGO vedomostnej súťaže „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?“
Súťažné práce posielajte do 31. októbra 2023 na adresu:
Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo
Obálku označte: „LOGO súťaže ČVOH“