TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Výberové konanie na obsadenie miesta Referent pre účtovníctvo

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent pre účtovníctvo.

Podmienky výberu zamestnanca:

A) kvalifikačný predpoklad:
• ukončené stredoškolské vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
B) osobnostné a morálne predpoklady
• bezúhonnosť,
• zodpovednosť,
• samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
• analytické myslenie,
• precíznosť, pozornosť,
• flexibilita,
• komunikatívnosť.
C) výberové kritériá:

• znalosť vedenia účtovníctva v príspevkovej organizácii,
• gramotnosť, organizovanie a plánovanie práce,
• výborná znalosť práce s PC (Word, Excel),
• znalosť programu (iSpin) vítaná,
• odborná prax na podobnej pozícií vítaná,
• znalosť príslušnej legislatívy dotýkajúcej sa predmetu činnosti.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

1. Zabezpečuje včasné zostavenie účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov.
2. Zodpovedá za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu.
3. Vykonáva samostatne všetky odborné práce účtovné:
• predkontáciu účtovných dokladov • preveruje dodržanie kontroly vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov • stará sa o kompletizáciu účtovných dokladov • vykonáva kontrolu všetkých účtovných dokladov a podkladov operatívnej evidencie • vedie analytické a syntetické účtovníctvo v zhode s členením rozpočtu, vykonáva mesačné účtovné uzávierky, zostavuje súčtovú a zostatkovú súvahu • samostatne zostavuje výkazy o hospodárení, účtovné výkazy.
4. Účtuje a zúčtováva dotácie, granty, dary od iných organizácií verejnej správy a od organizácií mimo verejnej správy a vedie ich evidenciu.
5. Vedie knihu prijatých faktúr, zabezpečuje bezhotovostný styk s bankou.
6. Vykonáva sumarizáciu výpisov k zúčtovaniu.
7. Vykonáva úhrady faktúr a robí ich inventarizáciu.
8. Stará sa o autoprevádzku v zariadení.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 1 000,- eur (v závislosti od odbornej praxe).
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

alebo emailom na adresu:
zaneta.mudrasebikova@tnos.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 31.05.2024. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Len vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody.