TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Výtvarná súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ 2024

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ďalšími organizátormi vyhlasuje 39. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pre vás pripravuje dve regionálne kolá:
 
regionálne kolo pre okresy Bánovce nad Bebravou a Trenčín
regionálne kolo pre okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom
 
Súťaž je určená pre deti a žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. Víťazi jednotlivých kategórií postúpia z regionálnych kôl do celoslovenského kola. 
 
Podmienky súťaže:
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia
4. kategória – základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
5. kategória – základné umelecké školy - 5. – 9. ročník ZŠ
 
Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2.
Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu sa nachádza: https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/
Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie.
Prosíme súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa  znehodnocujú.
V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
 
Kompletné informácie o podmienkach súťaže vrátane postupového kľúču nájdete nižšie v prílohách na stiahnutie. Informácie o termínoch vernisáže a výstav budú zverejnené dodatočne.
 
Uzávierka súťaže je do 31. marca 2024. Výtvarné práce z okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín posielajte na adresu:
Mgr. Kristína Jurzová
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
 
V prípade, že sa chcete zapojiť do súťaže, no ste z iného okresu, môžete vyhľadať svojho organizátora v dokumente, ktorý je zverejnený na tomto odkaze:
https://www.suh.sk/wp-content/uploads/2024/01/okresni-organizatori-_VOD-2024.pdf

Súťaž finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.