TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Celoslovenská vedomostná súťaž ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Termín: 21.3.2022, 12:00

Celoslovenská vedomostná súťaž ČO VIEŠ O HVIEZDACH? 2022

Termín a čas okresného kola: 21.3.2022, 12:00
Miesto konania: Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Hvezdáreň v Partizánskom pripravujú regionálne kolo 32. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" pre žiakov a študentov z okresov Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom.

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými astronomickými kabinetmi, okresnými osvetovými strediskami, centrami voľného času, regionálnymi kultúrnymi centrami.

Podmienky:

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 - ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8-ročného gymnázia a 2. - 5. ročník 5-ročného gymnázia

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Postupový kľúč:

Regionálne kolo pre okresy Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom sa uskutoční v pondelok 21. marca 2022 od 12:00 v priestoroch Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne (Ul. 1. mája 2).
Do krajského kola, ktoré sa uskutoční do konca apríla 2022 (presný termín a miesto konania bude oznámený na regionálnom kole) vo Hvezdárni v Partizánskom, postupujú prví traja súťažiaci z každej kategórie regionálneho kola.
Do celoslovenského kola postupujú prví traja súťažiaci z každej kategórie krajského kola. Celoslovenské kolo organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Termín a miesto konania finále oznámi organizátorom krajských kôl najneskôr do konca marca 2022.

Prihlášky (viď. Súvisiace dokumenty) do regionálneho kola posielajte do 28. februára 2022 na adresu:

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Mgr. Kristína Jurzová
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
e-mail: kristina.jurzova@tnos.sk

Priebeh súťaže:

Okresné resp. regionálne kolo
pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:
1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 - 10
2. Riešenie „slepej" hviezdnej mapy
3. Ústne kolo
Priebeh okresného kola je v plnej kompetencii okresných organizátorov.

Krajské kolo
pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:
1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 - 10
2. Riešenie „slepej" hviezdnej mapy
3. Ústne kolo
Priebeh krajského kola je v plnej kompetencii krajských organizátorov.

Celoslovenské kolo
pozostáva zo štyroch nezávislých častí:
1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 3 - 10
2. Riešenie „slepej" hviezdnej mapy
3. Riešenie testu z histórie astronómie
4. Ústne kolo
Mimosúťažné úlohy v planetáriu zamerané na orientáciu na oblohe (v prípade dostupnosti planetária)

Z rozhodnutia poroty môže byť niektorá časť redukovaná v závislosti od náročnosti úloh.

Zadávanie úloh:
Úlohy do jednotlivých kôl navrhujú ich organizátori a schvaľuje ich porota v príslušnom kole.

Ubytovanie a doprava:
Pre okresné a krajské kolá sa ubytovanie pre súťažiacich nezabezpečuje, rozhodnutie o náhrade cestovných výdavkov je plne v kompetencii organizátorov okresných a krajských kôl.

Pre celoslovenské kolo bude pre súťažiacich a doprevádzajúcu osobu zabezpečené ubytovanie na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Stravovanie organizátor nezabezpečuje.

Cestovné lístky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečí organizátor súťaže len pre sprevádzajúcu osobu na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Každé dieťa môže sprevádzať len jedna osoba.

Cestovné lístky pre súťažiacich organizátor nezabezpečuje, nakoľko súťažiaci (žiaci a študenti) majú nárok na bezplatné cestovné lístky prostredníctvom ŽSR. Pre tento účel je potrebné si vopred na ŽSR vybaviť preukaz pre žiakov a študentov a v dostatočnom časovom predstihu si zabezpečiť bezplatný cestovný lístok.

Zabezpečuje:
Mgr. Kristína Jurzová
032/6555 325
kristina.jurzova@tnos.sk

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová 032/6555 325 kristina.jurzova@tnos.sk