TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

DEŇ TANCA 2023

Termín: od 16.4.2023, 09:00 do 16.4.2023, 18:00

Pozývame Vás na krajskú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2023.

Súťaž sa uskutoční v nedeľu 16. 4. 2023 od 9:00 h v kultúrnom dome v Dolnej Súči. Prihlásených je 67 tanečných choreografií a súťažiť sa bude v rôznych vekových kategóriách a štýloch: Disco, Hip hop, open a show choreografie, scénické tance, tance iných národov, roztlieskavačky. Najlepší tanečníci získajú postup na celoslovenskú súťaž.

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Súťažná prehliadka moderného tanca DEŇ TANCA 2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2023 určenú pre všetky vekové kategórie.

Súťažiť sa bude v rôznych štýloch: Disco, Hip hop, open a show choreografie, scénické tance, tance iných národov, roztlieskavačky. Súťaž je určená pre všetkých jednotlivcov, kluby, skupiny, súbory, krúžky, ktoré sa venujú modernému tancu a nie sú v žiadnej z tanečných organizácií, ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS. Tanečníci budú môcť postúpiť na celoslovenskú súťaž.

PROPOZÍCIE

 

DEŇ TANCA 2023

Krajská súťažná prehliadka moderného tanca pre všetky neprofesionálne tanečné zoskupenia a jednotlivcov, ktorí nie sú členmi žiadnej z tanečných organizácií

 

Vyhlasovateľ celoštátnej postupovej prehliadky DEŇ TANCA 2023

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

 

Realizátor a organizačný garant krajskej súťaže DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Organizátori regionálnych kôl súťaže v Trenčianskom kraji

Okresy Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín – Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne (www.tnos.sk). Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne tento rok regionálne kolo neorganizuje.

Okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava – Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici (www.pospb.sk)

Okresy Prievidza, Partizánske – Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi (www.rkcpd.sk)

 

Termín krajského kola

16. 4. 2023 (nedeľa) – Kultúrny dom Dolná Súča

 

Prihlášky do krajského kola súťaže môžete posielať do 31.3.2023.

 

CIEĽ

Podujatie má za cieľ zdokumentovať, evidovať a zvyšovať kvalitatívne aj kvantitatívne úroveň amatérskeho tanečného žánru na Slovensku. Cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu činnosti výlučne neregistrovaným, neprofesionálnym tanečníkom, ktorí nie sú evidovaní v tanečných organizáciách, motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako prostriedok voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Podujatie umožňuje konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov.

Prehliadka je jedinou postupovou súťažou na Slovensku, ktorá umožňuje neregistrovaným, amatérskym tanečným kolektívom účasť v súťaži, a tým ich vedie k stabilnejšej a kvalitnejšej práci. Má tri kolá – stupne. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo, odkiaľ víťazi postupujú do krajského kola a následne do celoslovenského kola, ktoré je najvyšším stupňom súťaže. Organizátormi a vyhlasovateľmi regionálnych a krajských kôl súťaže sú prislúchajúce osvetové strediská. Propozície nižších kôl vychádzajú z propozícií celoslovenskej súťaže Deň tanca.

 

PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ

Pre všetky kluby, skupiny, súbory, krúžky a jednotlivcov, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií, ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS, a ktoré majú pôsobnosť na Slovensku.

 

Podmienkou pre účasť je zaslanie prihlášky a zaplatenie štartovného najneskôr do 31. 3. 2023.

 

POSTUPOVÝ KĽÚČ

Po absolvovaní regionálnych kôl príslušné regionálne osvetové strediská odporučia jednotlivé kolektívy a sólistov na krajskú súťažnú prehliadku DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2023, ktorá sa uskutoční 16. 4. 2023 (nedeľa) v Kultúrnom dome v Dolnej Súči.

Na základe absolvovania krajskej súťažnej prehliadky DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2023 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne odporučí jednotlivé kolektívy a sólistov na celoštátnu postupovú prehliadku DEŇ TANCA 2023, ktorá sa uskutoční 23 5. 2023 v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom, a zašle ich prihlášky.

 

TANEČNÉ KATEGÓRIE (ŠTÝLY)

1. Disco choreografie

Choreografie, v ktorých dominuje disco tanečný štýl. Dĺžka choreografie do 4 minút.

2. Hip-hop a break dance choreografie

Choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly hip-hop, break dance a iné. Dĺžka choreografie do 4 minút.

3. Scénické a show choreografie

Choreografie vychádzajúce z tanečných techník: modern dance, balet, jazz dance. Tanečná produkcia s jasne definovanou témou, muzikálový tanec, tanečné epizódy, scénky. Choreografie revuálneho typu – kabaret, revue, paródia. Môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl. Dĺžka choreografie do 4 minút.

4. Open choreografie

Choreografie, v ktorých môže byť použitý akýkoľvek štýl, kombinácia viacerých tanečných štýlov. Dĺžka choreografie odporučená do 4 minút.

5. Tance iných národov

Patria sem všetky tance iných národov – národné tance, ako napr. rómsky, írsky, country, latino a pod. Časový limit do 4 minút.

6. Mažoretky a roztlieskavačky

Do tejto skupiny patria všetky choreografie tanečných ukážok mažoretiek a roztlieskavačiek s časovým limitom do 4 minút.

V každej tanečnej a vekovej kategórii sa bude hodnotiť zvlášť malá choreografia (max. 3 tanečníci) a veľká choreografia (4 a viac tanečníkov).

 

VEKOVÉ SKUPINY

I.   - deti I. vo veku do 6 rokov (MŠ)

II.  - deti II. vo veku 6 – 10 rokov (1. stupeň ZŠ)

III. - juniori vo veku 10 – 15 rokov (2. stupeň ZŠ)

IV. - mládež vo veku od 15 rokov

V.  - dospelí nad 20 rokov  

VI. - seniori nad 50 rokov

 

Veková skupina v skupinách I. – IV. sa určí podľa najstaršieho člena kolektívu a v skupine V. – VI. podľa najmladšieho člena kolektívu. V skupinách I. – IV. sa môžu mladší prezentovať v staršej vekovej skupine, ale neplatí to opačne!

 

HODNOTENIE

Kritériom hodnotenia bude:

-        Výber a spracovanie námetu vzhľadom na vek, schopnosti a možnosti interpreta.

-        Výber hudobnej predlohy, resp. práca s hudbou.

-        Technická a charakterová úroveň interpretácie (hudobno-pohybová pripravenosť, prirodzenosť prejavu a pod.).

-        Výtvarné dotvorenie vystúpenia (kostýmy, scéna, rekvizity).

-        Celková umelecká hodnota choreografie.

 

CESTOVNÉ

Účastníci si hradia cestovné na vlastné náklady.

 

OBČERSTVENIE

Krajské kolo – pre účastníkov nebude zabezpečené občerstvenie.

Celoslovenské kolo – pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

 

POZOR: Každý súťažiaci klub, skupina, súbor, krúžok môže prihlásiť spolu maximálne 6 choreografií (bez ohľadu na vekovú skupinu, tanečnú kategóriu) a jednotlivcov (bez obmedzenia).

 

TECHNICKÉ PODMIENKY

Hudobné nahrávky je potrebné poslať vo formáte MP3 organizátorovi súčasne s prihláškou, a to najneskôr do 31. 3.2023. Nahrávky je možné posielať poštou na CD nosičoch alebo elektronicky prostredníctvom webstránky: https://uschovna.zoznam.sk/posielanie-suborov

Pre istotu odporúčame doniesť si na prehliadku nahrávku aj na CD nosiči alebo USB kľúči.

Nahrávky musia byť riadne označené nasledovne: názov tanečnej skupiny, kategória, názov choreografie.

 

POPLATOK – ŠTARTOVNÉ

Štartovné sa tento rok uhrádza NA BANKOVÝ ÚČET Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne

SK57 8180 0000 0070 0051 0977 do 31. 3. 2023. Do poznámky uveďte Vaše údaje a názov tanečnej skupiny.

Veľká choreografia – poplatok 30 Eur

Malá choreografia – poplatok 15 Eur

Sólisti – poplatok 10 Eur

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

ČH bude upravený podľa počtu prihlásených a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný všetkým súťažiacim.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, doplnky a spresnenia organizačného poriadku a propozícií súťaže.
  2. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže vyhotovením a/alebo použitím fotodokumentácie a/alebo videodokumentácie s jeho podobizňou nijakým spôsobom nezasahuje do práv súťažiaceho na ochranu osobnosti, ustanovených § 11 zákona č. 40/1694 Zb. Občianskeho zákonníka, že obrazové snímky podobizní súťažiaceho budú vyhotovené a sú ako súčasť fotodokumentácie a/alebo videodokumentácie podľa predchádzajúceho bodu použité primeraným spôsobom len a výslovne na umelecké účely a/alebo tlačové spravodajstvo a z uvedeného dôvodu v súlade s § 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka, súhlas dotknutého súťažiaceho nie je potrebný, že použitie obrazových snímok podobizní súťažiaceho podľa predchádzajúceho bodu nie je v rozpore s jeho oprávnenými záujmami.
  3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov organizátor nezodpovedá. Za deti a mládež je zodpovedný vedúci kolektívu, príp. ním poverená osoba – rodič, učiteľ, vychovávateľka. Každý tanečník tancuje na vlastné nebezpečenstvo.
  4. Účastníci sú povinní počas podujatia plniť všetky hygienické a bezpečnostné nariadenia platné v deň realizácie (napr. nosenie rúška, dezinfekcia rúk a iné). realizácie podľa aktuálneho vývoja posunutý a prispôsobený termínu celoslovenského kola.

 

Prihlášky spolu s hudobnými nahrávkami (formát MP3) je potrebné poslať najneskôr do 31. 3. 2023    e-mailom alebo poštou:

 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Ing. Mgr. Žaneta Múdra Šebíková

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

dentancatrencin@gmail.com

Kontaktná osoba:

Ing. Mgr. Žaneta Múdra Šebíková

t. č.: 032/65 55 320, 0901 918 805,

email: dentancatrencin@gmail.com.

 

 

Poznámka: Usporiadateľ neručí za veci odložené v spoločných priestoroch počas konania podujatia.

Zabezpečuje

Ing. Mgr. Žaneta Múdra Šebíková (zaneta.mudrasebikova@tnos.sk) 032/6555 320, 0901 918 805