TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Odkaz štúrovskej generácie

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Maticou slovenskou, Hradom Uhrovec a Obcou Uhrovec vás pozývajú na výstavu Odkaz štúrovskej generácie. Výstavný projekt Matice slovenskej bude verejnosti predstavený v obci Uhrovec, ktorá je rodiskom slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra.

Slávnostná vernisáž výstavy bude súčasťou prezentačných dní obce Uhrovec, ktoré sa budú konať v sobotu 2. júla 2022 v centre obce. Následne sa výstava presunie do priestorov hradu Uhrovec, kde bude pre turistov dostupná až do konca júla 2022. Vstupné na hrad je dobrovoľné.

ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE

Výstavný projekt Matice slovenskej

 

Letopočet 2022 vyhlásila Matica slovenská ako naša najstaršia celonárodná kultúrna inštitúcia za Rok odkazu štúrovcov. V tejto súvislosti najmä vzhľadom na 200. výročie narodenia viacerých popredných predstaviteľov mladšej štúrovskej generácie, ako boli Janko Kráľ, Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Samuel Dobroslav Štefanovič a Štefan Marko Daxner, pripravuje viacero vedeckých, populárno-náučných a osvetových podujatí. Ich dôležitou súčasťou je aj výstavný projekt nazvaný „Odkaz štúrovskej generácie“. Jeho ideovým zámerom je matičnej i širšej kultúrnej verejnosti a školskej mládeži názorne pripomenúť, priblížiť, propagovať a aktualizovať odkaz, demokratické hodnoty, životné osudy a tvorivé aktivity štúrovskej družiny a jej vedúcich činiteľov. Tieto osobnosti v procese národno-zjednocovacieho hnutia vo vrcholnej fáze slovenského národného obrodenia výrazne svojím celoživotným dielom a duchom participovali na formovaní Slovákov ako moderného národa a jeho atribútov. Kráľ, Francisci, Kalinčiak, Štefanovič a Daxner sa angažovali pri zavedení štúrovskej slovenčiny do verejného i literárneho života, rozvíjali slovenskú kultúru, slovesné umenie, vedu a osvetu a zúčastnili sa na formovaní politického programu, pričom ich aktivity vyvrcholili v rokoch 1848 až 1849 v Slovenskom povstaní.

 

Manažér a námet výstavy:

PhDr. Pavol Madura

Autor libreta:

© doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Odborná spolupráca:

JUDr. Marián Gešper,

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Grafické riešenie:

© PaedDr. Eva Čulenová, PhD.,

Signis – vydavateľstvo

Výber obrazového materiálu:

Helena Belláková, PhDr. Pavol Madura

Obrazový materiál:

© Matica slovenská, Slovenská národná knižnica,

Slovenské národné múzeum, PhDr. Pavol Madura

Jazykové korektúry:

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.

Vytlačila:

Neografia, a. s.

© Matica slovenská, Martin 2022

Realizované s finančnou podporou Mesta Martin a spoločnosti Neografia, a. s.

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová 032/6555 325 kristina.jurzova@tnos.sk