TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

SMREKovo (4. ročník regionálnej recitačnej súťaže)

Termín: 8.12.2023, 08:00

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Obec Melčice-Lieskové vyhlasujú recitačnú súťaž SMREKovo. Ide o 4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka (1898 - 1982). Celé podmienky súťaže spolu s prihláškou sú zverejnené v dokumentoch na stiahnutie (nižšie). Súťaž sa uskutoční pri príležitosti 125.  výročia narodenia tohto významného literáta. Konať sa bude v piatok 8. decembra 2023 o 8:00 v budove Svadobky v obci Melčice-Lieskové (okr. Trenčín).

Poslanie a cieľ súťaže: 

Viesť deti a mládež k hlbšiemu spoznávaniu života a diela básnika Jána Smreka, podnietiť ich k hľadaniu a objavovaniu krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu jeho tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o literatúru. Sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov. 

Toto podujatie je venované významnému básnikovi, redaktorovi, publicistovi, vydavateľovi a organizátorovi kultúrneho života Jánovi Smrekovi, rodákovi zo Zemianskeho Lieskového, časť obce Melčice-Lieskové (* 16. 12. 1898 – † 8. 12. 1982).  

 

Zásady súťaže: 

Súťaž je zatiaľ jednostupňová – regionálne kolo. Môžu sa jej zúčastniť deti, mládež a dospelí, ktorí sa zaujímajú o tvorbu J. Smreka. Súťaž je verejná za účasti publika. 

 

Vekové kategórie: 

  I. kategória:  I. – III. ročník základných škôl                         časový limit maximálne   4 min. 

 II. kategória:  IV. – VI. ročník základných škôl                       časový limit maximálne   4 min. 

III. kategória:  VII. – IX. ročník základných škôl                       časový limit maximálne   6 min. 

IV. kategória:  stredné školy                                                      časový limit maximálne   7 min. 

 V. kategória:  dospelí                                                                 časový limit maximálne   7 min. 

 

• Recitátor je povinný text prednášať naspamäť. 

• Stanovený limit je nutné dodržať.  

• Súťažnú prehliadku hodnotí odborná porota, ktorú menuje Trenčianske osvetové stredisko ako vyhlasovateľ súťaže. 

 

Priebeh súťaže: 

Do regionálnej súťažnej prehliadky vyšlú školy dobre pripravených žiakov (v každej kategórii maximálne jedného): 

8. 12. 2023 (piatok) o 8:00  Melčice-Lieskové (budova Svadobky)  

 

Termín zaslania prihlášky spolu so súťažným textom: do 1. 12. 2023

 

na adresu:  Trenčianske osvetové stredisko, K  dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

alebo na e-mail: kristina.jurzova@tnos.sk 

Ceny do súťaže venovali TNOS v Trenčíne, SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne a Obec Melčice-Lieskové.

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)