TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

TIMRAVINA STUDNIČKA - regionálne kolo recitačnej súťaže

Termín: 25.10.2023, 08:00

Trenčianske osvetové stredisko pripravuje regionálne kolo celoslovenskej recitačnej súťaže Timravina studnička (26. ročník). Regionálna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy sa uskutoční 25. októbra 2023 od 8:00 v priestoroch TNOS v Trenčíne (budova Trenčianskeho samosprávneho kraja). Určená je pre žiakov z okresov Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.
 
Propozície spolu s prihláškou nájdete v prílohách na stiahnutie. Termín nahlásenia recitátorov do regionálneho kola je do 16. októbra 2023.
 
Prihlášku treba podať písomne na mailovú adresu kristina.jurzova@tnos.sk alebo na adresu: 
 
Trenčianske osvetové stredisko
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Poslanie a cieľ súťaže:
Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu
pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť. Prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.
Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.
Zásady súťaže:
Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže.
Vekové kategórie:
• I. kategória: II. – IV. ročník základných škôl časový limit maximálne 4 min.
• II. kategória: V. – VI. ročník základných škôl časový limit maximálne 4 min.
• III. kategória: VII. – IX. ročník základných škôl časový limit maximálne 5 min.
• IV. kategória: stredné školy časový limit maximálne 6 min.
• V. kategória: dospelí časový limit maximálne 6 min.
• Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže.
• Stanovený časový limit je nutné bezpodmienečne dodržať.
• Recitátor je povinný text prednášať naspamäť.
• Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.
Priebeh súťaže:
• Školské kolá súťaže organizujú školy.
• Regionálne kolo súťaže: 25. 10. 2023 (streda) o 8:00 h organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne (budova Trenčianskeho samosprávneho kraja)
• Do celoslovenského kola postupujú víťazi z jednotlivých kategórií
• Celoslovenská súťaž: 24. 11. 2023 (piatok) • Mestský úrad Lučenec

Zabezpečuje

032/6555 325 Mgr. Kristína Jurzová (kristina.jurzova@tnos.sk)