TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Termín: od 27.3.2023 do 27.3.2023

6. ročník prehliadky amatérskej divadelnej tvorivosti Tvoríš, tvorím, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového seminára po prehliadke.

ŠTRUKTÚRA PREHLIADKY

Prehliadka pozostáva z programovej časti (predstavenia súborov) a zo vzdelávacej časti (interný rozbor s lektormi v rámci odborného divadelného seminára).

PODMIENKY ÚČASTI NA PREHLIADKE

1. Prehliadka sa koná v slovenskom jazyku.

2. Divadelnej prehliadky sa môžu zúčastniť amatérske divadelné a recitačné kolektívy, divadlá poézie, divadlá mladých a amatérske divadelné súbory z Trenčianskeho kraja.

3. Podmienkou účasti na prehliadke je elektronické zaslanie prihlášky v prílohe.

HODNOTENIE PREHLIADKY

Úroveň prehliadky posúdia lektori, ktorí budú vo vzdelávacej časti realizovať s vedúcimi súborov a pedagógmi interný rozbor v rámci odborného seminára.

Súbory zašlú vyplnené prihlášky do 24. 2. 2023 na e-mail: zuzana.budinska@tnos.sk

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.

Trenčianske osvetové stredisko

Ul. K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

č. tel.: 032/6555 325

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zabezpečuje

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. zuzana.budinska@tnos.sk