TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

VESMÍR OČAMI DETÍ

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlasujú XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

Súťaž prebehne v dvoch etapách:
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo
Podmienky súťaže:
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória - materské školy
2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ
Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2.
Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Použiť môžete aj vzorové štítky na výkresy (viď. Súbory na stiahnutie). Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme školy, aby tento počet dodržali. Zároveň prosíme súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa znehodnocujú.
V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.
Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2022 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2022.
Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.
Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Virtuálna výstava víťazných prác bude zverejnená na stránke www.suh.sk.
Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresných kôl do 31. marca 2022 na adresu:
Mgr. Kristína Jurzová
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K Dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Zabezpečuje

Mgr. Kristína Jurzová 032/6555 325 kristina.jurzova@tnos.sk